Skip available courses

Available courses

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 10 ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม     (3) การมีงานทำ-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี

การใช้ภาษาเกี่ยวกับเวลา สภาพอากาศ ฤดูกาล เป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งการได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาลของเจ้าของภาษา ทำให้ทราบถึงความแตกต่างของสภาพอากาศและฤดูกาลที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรมระหว่างของไทยกับเจ้าของภาษา เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถที่จะเรียนได้ แค่ขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแต่ใช่ว่าจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ถึงจะเรียนได้แม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ก็สามารถที่จะเรียนได้เพียงดาวน์โหลดเนื้อหาที่ท่านต้องการเรียนไปเก็บไว้ในเครื่องก่อน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเรียนได้ โดยเปิดเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมา เมื่อเรียนเสร็จท่านก็มาต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนต่อหรือบางระบบสามารถที่จะติดตามการเรียนของท่านที่ออฟไลน์ไปก็สามารถทำได้เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ จะไปดึงข้อมูลในเนื้อหาที่ได้เรียนไป เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อ


สอนโดย: ครูสิงหา เพชรหนองชุม และทีมวิทยากร

การอ่านออกเสียงคำคล้องจอง สามารถสื่อสารได้โดยการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การคัดลายมือ

     สอนโดย นางนิศาชล  ส่งแสง    

แสง เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา แสงทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ แสงมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน พืช และสัตว์ 

การเดินทางของแสงและตัวกลาง  แสงเดินทางจากแหล่งกำเนิดทุกทิศทาง แสงเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆ เช่น อากาศ น้ำ กระจก วัตถุโปร่งใส ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะกั้นทางเดินของแสง เราเรียกว่า ตัวกลาง แสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเมื่อเดินผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือเป็นตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่ถ้าผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน จะเกิดการหักเหทันที

สอนโดย นางพัชรี   เย็นชุ่ม ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้น โดยผิววัตถุหนึ่งต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง

  สอนโดย นางสาววราพร  คำสุทธ์  

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ซึ่งกระบวนการทำงานของส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์จะมีความสัมพันธ์กัน

สอนโดย นางสาวสายฝน คงทอง

ดอกของพืชโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ คือ เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย

                              ขั้นตอนการประดิษฐ์ของตกแต่ง ให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ

           ขั้นตอนการประดิษฐ์ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ ตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายโดยการกำหนดปัญหาและความต้องการ การรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ การออกแบบโดยภาพร่าง 3 มิติ และลงมือสร้างจนสำเร็จ แล้วประเมินผลงานด้วยการสังเกตและทดลองใช้ ถ้าพบข้อบกพร่อง ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนนำไปใช้งานจริง

ครูผู้สอน  นางสาวสายฝน  คงทอง

การเรียนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องผูกพัน

อยู่ตลอดเวลาจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานในรายละเอียดต่างๆ  เรื่องวิชาที่เรียนก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ครูจะนำมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน

สอนโดย  ครูธัญชนก  อินทรพฤกษา

สารที่พบเห็นในชีวิตประจำวันทั่วไปจะมีสถานะต่างๆกัน ประกอบไปด้วย ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  สารแต่ละสถานะมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถจำแนกสารเป็นประเภทต่างๆโดยใช้เกณฑ์จัดจำแนกคือ สถานะ เนื้อสาร และการนำความร้อน การนำไฟฟ้า

  คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนและอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร นำเสนอให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหา การให้เหตุผลที่หลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ 

คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้
1.  การบวกเละการลบทศนิยม ใช้วิธีการตั้งหลักเลขและจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วดำเนินการบวกลบเช่นเดียวกับการบวกลบจำนวนนับ
2.  การคูณทศนิยม สามารถทำได้โดยนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งและจำนวนที่เป็นตัวคูณมาดำเนินการคูณเหมือนกับจำนวนนับ ผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณ
บูรณาการกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1  มาตรฐาน  ศ 1.1 ข้อ  1
สาระที่ 3  มาตรฐาน  พ 3.2  ข้อ  2 ,4 ,5 ,8  
สาระที่  4  มาตรฐาน ท  4.2 ข้อ 1,2 ,3

ผอ.สิงหา  เพชรหนองชุม    ครูผู้สอน

การใช้ภาษาเกี่ยวกับเวลา สภาพอากาศ ฤดูกาล เป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งการได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาลของเจ้าของภาษา ทำให้ทราบถึงความแตกต่างของสภาพอากาศและฤดูกาลที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรมระหว่างของไทยกับเจ้าของภาษา เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

             สอนโดย นางสาวธัญชนก  อินทรพฤกษา                    

เพื่อให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชันประถมศึกษาปีที่ 6

สอนโดย ครูสิงหา  เพชรหนองชุม

               คำนาม

           คือ   คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ อาการสภาพ และลักษณะ                                                   สถานที่  ทั้งสิ่งมีชีวิต  และไม่มีชีวิต ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

สอนโดย   คุณครูเตือนใจ    จันเสนี   

การนำข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลและหลายๆชุดข้อมูล มาจัดเก็บไว้เพื่อรอการคัดกรอง ตรวจสอบ ก่อนนำไปจัดทำเป็นสารสนเทศต่อไป

ครูผู้สอน ครูสายฝน  คงทอง

เพื่อเป็นการติวเข้มเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 

ผู้สอน ครูวราพร  คำสุทธิ์

อาหาร หมายถึง เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ ไข่ ปลา และอื่น ๆ   ที่เราใช้รับประทานเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายให้มี ชีวิตอยู่ให้คุณประโยชน์ไม่มีโทษต่อร่างกายในวันหนึ่งๆ มนุษย์ต้องรับประทานอาหารถึง 3 มื้อ     อาหารที่เรารับประทานทุกวัน จะประกอบด้วยอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าว หมู ไก่ ปลา น้ำมัน ผัก ผลไม้ และขนมหวาน ในหนึ่งวันเราควรบริโภคอาหารเหล่านี้มากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับ เพศ วัย และความต้องการทางร่างกายของแต่ละบุคคล

สี่เหลี่ยม  คือ  รูปที่ประกอบด้วยด้าน  4  ด้าน  มุม  4  มุม 
มุมภายในรวมกันได้  360  องศา  หรือ 4 มุมฉาก

ครูผู้สอน กัลยาณี ศรีนวล

การนำจำนวนไปใช้บางครั้งอาจใช้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ แทนได้ เราสามารถนำไปใช้ในการประมาณราคาสินค้าในชีวิตประจำวันได้

ครูสิงหา  เพชรหนองชุม  ผู้สอน

หลายๆคน อาจเคยสงสัยว่า ถ้าเราจะบอกว่า มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อยเพียงใด เราจะสามารถนำคำในภาษาอังกฤษคำไหนมาใช้บอกได้ วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่า เราจะใช้คำไหนเพื่อบอกว่า เรามีอะไร หรือเรามีสิ่งต่างๆจำนวนเท่าไร

สอนโดย ครูธัญชนก  อินทรพฤกษา

ติวโอเน็ตภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ ซึ่งมีทั้ง สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ และ สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช  

- สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ สามารถเคลื่อนที่ได้  เช่น กระต่าย สุนัข  แมว   แต่บางชนิดก็เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น ปะการัง  ฟองน้ำ  

- แต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 

ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต รอบๆตัวเรา ที่เป็นสัตว์  ได้แก่ กระต่าย  นก  สุนัข  แมว  หนู  มด  กระรอก  วัว  หนอน  หอยทาก  ผีเสื้อ  ปลา   ช้าง  กวาง  หมี  สิงโต  เสือ  เป็นต้น

 

สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ ซึ่งมีทั้ง สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ และ สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช  

- สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ สามารถเคลื่อนที่ได้  เช่น กระต่าย สุนัข  แมว   แต่บางชนิดก็เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น ปะการัง  ฟองน้ำ  

- แต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 

ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต รอบๆตัวเรา ที่เป็นสัตว์  ได้แก่ กระต่าย  นก  สุนัข  แมว  หนู  มด  กระรอก  วัว  หนอน  หอยทาก  ผีเสื้อ  ปลา   ช้าง  กวาง  หมี  สิงโต  เสือ  เป็นต้น

 

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้องของตนเองเป็นการปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม 

และเป็นพื้นฐานของการใช้ภาษา  เพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด

ต 1.1

ป 5/2     อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.3

ป 5/1      พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ป 5/2      เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

       การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยทำให้ภาษามีความเจริญงอกงามและมีคำใช้มากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ไม่เป็นการเสียหายประการใด ทั้งนี้เพราะมีการติดต่อระหว่างประเทศทั้งทางการทูต การค้าและวิทยาการต่างๆ มีการรับความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการถ่ายทอดวัฒนธรรมและศาสนา จึงมีคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน คำชวา คำมลายู คำภาษาอังกฤษ คำฝรั่งเศส คำโปตุเกส คำภาษาอาหรับ เป็นต้น

ครูผู้สอนนางสาวฐิติวรดา ปานจินดา

รากเป็นโครงสร้างของพืชที่อยู่ใต้ดินและแผ่ขยายออกไป ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหาร ส่วนลำต้นเป็นส่วนของพืชที่ต่อจากรากขึ้นมา ทำหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน และใบ ขึ้นสู่อากาศเพื่อรับอากาศและแสงแดด

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.4/1  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกส่วนประกอบภายนอกของพืชและหน้าที่ได้
2. บอกหน้าที่ของรากและลำต้นได้

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำพื้นฐาน คำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย  อ่านจับใจความจากสื่อต่าง  แล้วสามารถ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น  เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องสั้น  ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระสำคัญ

ตั้งคำถาม และตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง และดู พูดแนะนำตนเอง

ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ กล่าวคำขอโทษ พูดขอร้องในโอกาสต่าง  เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ แต่งประโยค และเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น  ได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะของคำคล้องจอง และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นได้เหมาะสม
กับกาลเทศะและบุคคล
 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง สำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ

บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน อ่านเรื่องสั้น  แข่งขันเขียนคำ รวมทั้งสอดแทรกการฝึกทักษะอื่นควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในลักษณะของบทบาทสมมุติ เกม ร้องเพลง

ทายปริศนา การอภิปราย การระดมสมอง และการวาดภาพสื่อจินตนาการ           

                เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ

รหัสตัวชี้วัด

 .    /. ๒/. ๒/. ๒//. ๒/. ๒/. ๒/

 .   . ๒/. ๒/. ๒/. ๒/

 .    . ๒//. ๒/. ๒/. ๒/. ๒/. ๒/

 .    . ๒//. ๒/. ๒/. ๒/

 .    . ๒/. ๒/. ๒/

รากเป็นโครงสร้างของพืชที่อยู่ใต้ดินและแผ่ขยายออกไป ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหาร ส่วนลำต้นเป็นส่วนของพืชที่ต่อจากรากขึ้นมา ทำหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน และใบ ขึ้นสู่อากาศเพื่อรับอากาศและแสงแดด

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.4/1  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช
   ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ    
             ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
             ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
             ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
             ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกส่วนประกอบภายนอกของพืชและหน้าที่ได้
2. บอกหน้าที่ของรากและลำต้นได้

จำนวนนับ  1-100

ครูผู้สอน  มาจารี

 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

การหาพื้นที่รูปวงกลมโดยใช้สูตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โลโก้รายวิชา

     การเขียนและเรียนรู้คำ คำยากจะช่วยให้การอ่านเรื่องราว เนื้อหาในบทเรียนได้ดี ถือเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำ และใช้คำ
ให้ถูกต้อง จะทำให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปด้วยดีและเกิดการพัฒนาตามมา

ครูผู้สอน นางสาวดาราวรรณ กำลังดี

เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ติวโอเน็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้สอน ครูอิลฮัม  กองข้าวเรียบ

การคัดลายมือ ต้องใช้ทักษะในการคัดตามหลักการและตามรูปแบบของตัวอักษรไทย จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ลายมือมีระเบียบ บรรจงสวยงาม และนำไปสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทศนิยมและเศษส่วนเป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวน ทศนิยมกับเศษส่วนมีความสัมพันธ์กัน  สามารถเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนได้ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่ง และทศนิยมสามตำแหน่งสามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 เป็น 100 และเป็น 1,000 ตามลำดับ และเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 เป็น 100 และเป็น 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่ง และทศนิยมสามตำแหน่งตามลำดับ การเปรียบเทียบทศนิยมและเศษส่วน สามารถเปรียบเทียบโดยใช้เส้นจำนวนได้ การบวก  การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนหรือทศนิยมเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับการหาร

 ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบ มีดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็ก เช่น ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง เป็นบริวารโคจรล้อมรอบ  ดาวเคราะห์บางดวงมีดวงจันทร์บริวารโคจรล้อมรอบ 

ครูผู้สอน น.ส.ระพีพรรณ ด้วงอินทร์

ถ้าเอ่ยชื่อ "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพากลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม

ครูจตุรงค์ บุรินทร์กุล

ติวสอบ O'net บวก ลบ คุณ และหารเศษส่วน ทศนิยม


Skip course categories
Skip CalendarSkip Online usersSkip สอนการใช้ Moodle